Có đúng là mọi người chỉ mua những thứ mà họ cần ? Những cảm xúc nào có tác động lớn nhất đến quyết định mua hàng của khách hàng tiềm năng ? Khi bạn hiểu được các động cơ cảm xúc khiến cho mọi người quyết định mua