Chương trình đào tạo kỹ thuật viên chuyên ngành thiết kế đường ô tô, sử dụng phần mềm thiết kế đường, môn học nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp thiết kế đường ô tô, các công trình trên đường để đảm bảo cho đường ô tô thực